15-10-2019
દિવાળી વેકેશન તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૯ Iથી ૧૩/૧૧/૨૦૧૯ સુધી નું રહશે. તો તમામ વિધાર્થીઓ નોધ લેવી.
More...
24-07-2019
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ
More...
Photo Gallery
Video Gallery
Welcome to Our website
Imparting Education with value added development for the youth of Banaskantha, the founder of our institute Late Hon. Shree Harisinhji Chavda (Dada) has taken to start first of its kind institute in Banaskantha. This Vision has taken Shape of “Lokniketan.”
 
More...
Archive News
Facility
Time Table
Exam Time Table
Year Planning
Result
Forms Download
Statistics Report
Download
Career Apply Now
Admission Process
Student Creation
Copyright © Lokniketan Ratanpur
Designed & Developed by : pCube Software Solution (+91 9898436513)